Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Sluníčko ve Slušovicích

22. 3. 2021

Ředitelka Mateřské školy Sluníčko oznamuje termíny a informace o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021-2022.

Děti mohou být přijaty do mateřské školy pouze na základě žádosti zákonných zástupců dítěte, jejíž nedílnou součástí je vyjádření pediatra. Složku s formulářem žádosti a podrobnými informacemi o přijímání dětí do mateřské školy je možno si vyzvednout v budově MŠ na ulici Rovná v termínu

od   19.4. do 23.4.2021

Příjem žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání doložených vyjádřením dětského lékaře  („zápis do MŠ“) bude probíhat dálkovým způsobem (datovou schránkou školy: dw5kzgc , e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, poštou) ve dnech

od   3.5.   do  14.5.2021,

alternativně osobním předáním po předchozí telefonické domluvě

14.5.2021  v  době  od  10.00  do  16.00  hod.

v budově mateřské školy na ulici Rovná, v kanceláři ředitelky školy. K žádosti je nutno přiložit prostou kopii rodného listu dítěte, která se stává součástí spisu.

Informace pro rodiče předškolních dětí:

§ 34, odst. 1 zákona č. 561/2004 v platném znění (Školský zákon):

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.               

 Bc. Eva Vyvlečková
 ředitelka MŠ Sluníčko