Povinně zveřejňované informace

Každá fyzická a právnická osoba má právo, v souladu se zákonem 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, požádat o informace, které se vztahují k působnosti městského úřadu.


Základní informace poskytované městským úřadem podle standardů ISVS.

1. – Oficiální název

 • Město Slušovice

2. – Důvod a způsob vzniku

Město Slušovice vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění ke dni 24. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích). Město má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Město spravuje své záležitosti samostatně. Při výkonu státní správy se řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích, usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy a návrhy opatření, případně rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

3. – Organizační struktura:

4. – Kontaktní spojení – sídlo:

 • Odbory:
 • Pracovní doba městského úřadu:
  • Pondělí: 7.00–17.00
  • Úterý: 7.00–15.00
  • Středa: 7.00–17.00
  • Čtvrtek: 7.00–15.00
  • Pátek: 7.00–13.30
  • (Polední přestávka 11.00–12.00)

5. – Případné platby můžete poukázat: 

 • KB Zlín, číslo účtu: 2326661/0100

6. – Identifikační číslo organizace (IČ):

 • IČ: 00284475

7. – Daňové identifikační číslo (DIČ)

 • CZ00284475

8. – Rozpočty města

9. – Hospodaření města

10. – Žádosti o informace

11. – Opravné prostředky

 • Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí odborů městského úřadu a orgánů města

12. – Formuláře žádostí a podání

13. – Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:

14. – Nejdůležitější předpisy:

15. – Sazebník úhrad za poskytování informací

 • Poskytování informací je zdarma

16. – Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb.:                                                                                    

17. – Informace o zpracování osobních údajů

Kontakt na pověřence:   

Bc. Jarmila Sládková
Bc. Jarmila Sládková
pověřenec pro ochranu osobních údajů
jarmila.sladkova@sms-sluzby.cz
774 950 005

18. – Veřejně přístupné registry: