Povinně zveřejňované informace

Každá fyzická a právnická osoba má právo, v souladu se zákonem 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, požádat o informace, které se vztahují k působnosti městského úřadu.


Základní informace poskytované městským úřadem podle standardů ISVS.

1. – Název

Město Slušovice

2. – Důvod a způsob založení

Město Slušovice vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění ke dni 24. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích). Město má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Město spravuje své záležitosti samostatně. Při výkonu státní správy se řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích, usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy a návrhy opatření, případně rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

3. – Organizační struktura:

4. – Kontaktní spojení:

Adresa: nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice 
Telefonní spojení: telefonní seznam

Odbory:  Stavební úřad

4.1 - Kontaktní poštovní adresa

Město Slušovice, nám. Svobody 25. 763 15  Slušovice.

4.2 - Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Město Slušovice, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice

4.3 - Úřední hodiny

Pracovní doba městského úřadu:

 • Pondělí: 7.00–17.00
 • Úterý: 7.00–15.00
 • Středa: 7.00–17.00
 • Čtvrtek: 7.00–15.00
 • Pátek: 7.00–13.30
 • (Polední přestávka 11.00–12.00)
 • Úřední dny - pondělí, středa

4.4. - Telefonní čísla

Sekretariát starosty, místostarosty, ekonomka: + 420 577 983 344
Matrika, evidence obyvatel: + 420 577 981 376, +420 57 981 652
Stavební úřad: + 420 577 981 141
Služby města Slušovice: +420 577 983 379
telefonní seznam

4.5 - Adresa internetových stránek

Webové stránky: www.slusovice.cz

4.6 - Adresa podatelny

Město Slušovice, nám. Svobodey 25, 763 15 Slušovice
Technické nosiče dat  - flash disk, CD, DVD

4.7 - Elektronická adresa podatelny

Elektronická podatelna: mesto@slusovice.cz

4.8 - Datová schránka

72db32d

4.9 - Technické parametry přijímaných datových zpráv

Technické parametry přijímaných zpráv

5. – Případné platby můžete poukázat: 

KB Zlín, číslo účtu: 2326661/0100

6. – Identifikační číslo organizace (IČ):

IČ: 00284475

7. – Plátce daně z přidané hodnoty

Daňové identifikační číslo:     CZ00284475

8. Dokumenty

8.1 - Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska, Vyhlášky města

8. 2 - Rozpočet

Rozpočty města

9. –  Žádosti o informace

Příjem žádostí o informace

10. – Příjem žádostí o informace

Příjem žádostí o informace

11. – Předpisy

11.1 - Nejdůležitějsí používané předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
 • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
  (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Platné obecně závazné vyhlášky

11.2 - Vydané právní předpisy

Město Slušovicevydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
Vyhlášky města
Sbírka právních předpisů
Řešení životních situací na stránkách Portálu veřejné správy

12 - Úhrady za poskytování informací

12.1 – Sazebník úhrad za poskytování informací

Poskytování informací je zdarma.

13. - Licenční smlouvy

13.1 - Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

13.2 - Výhradní licence

V současné době nejsou pro Fryšták poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. – Výroční zpráva dle zák. č.106/1999 Sb.:             

 Výroční zprávy

14.1 Poskytnuté informace dle zák. č.106/1999 Sb.

  Zveřejnění odpovědí                                                       


Informace o zpracování osobních údajů

Kontakt na pověřence:   

Bc. Jarmila Sládková
Bc. Jarmila Sládková
pověřenec pro ochranu osobních údajů
jarmila.sladkova@sms-sluzby.cz
774 950 005

Veřejně přístupné registry: