Matrika a evidence obyvatel


Jarmila Holíková
Jarmila Holíková
matrika, evidence obyvatel, Czech POINT (kromě výpisu z katastru nemovitostí)
matrika@slusovice.cz
577 981 376, 577 983 652

Evidence obyvatel

​​​​​​​​​​​​​Ověřování podpisů a listin

Rodina


Další matriční úkony

Žádost o zápis do zvláštní matriky

Podává se u zastupitelského úřadu ČR nebo u kteréhokoli matričního úřadu. Jde o zápisy   matričních událostí občanů ČR v cizině – tj. narození, uzavření manželství a úmrtí. § 43 Z.č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozd. předpisů (§ 42 až 44)

K žádosti se připojí cizozemský matriční doklad o narození, uzavření manželství nebo úmrtí občana ČR, který musí být opatřen náležitými ověřeními a přeložený do českého jazyka (bližší informace u kteréhokoli matričního nebo zastupitelského úřadu) a dále doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká.

Za provedení zápisu do matričních knih zvláštní matriky a vydání prvopisu matričního dokladu se správní poplatek neplatí.

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Na žádost občana ČR vydává  matriční úřad podle místa trvalého pobytu nebo podle posledního trvalého pobytu občana na území ČR před odchodem do ciziny výše uvedené vysvědčení. Pokud občan takový pobyt nikdy neměl, vydává Úřad městské části Praha 1.

Zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozd. předpisů – § 45 a 46

Za vydání vysvědčení se hradí správ. poplatek  500 Kč.

Zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozd. předpisů pol. 12.

Nahlížení do matričních knih

O nahlédnutí do matričních knih může požádat oprávněná osoba – tj. fyzická osoba, které se zápis týká nebo členové její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci), její sourozenci a zplnomocnění zástupci,dále státní orgány pro úřední potřebu a statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jestliže jde o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31.12.1949.

Nahlížet do matričních knih nebo sbírek listin a činit z nich výpisy lze pouze za přítomnosti matrikáře.

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozd. předpisů -§ 25

Za nahlédnutí do matriční knihy se hradí správní poplatek ve výši  20 Kč v hotovosti – za každou matriční událost. Z.č. 634/2004 Sb., ve znění pozd.předpisů – § 25

Vydávání druhopisů  matričních dokladů

(rodných listů, oddacích listů, úmrtních listů)

Matriční úřad Slušovice vede matriční knihy narození, uzavření manželství a úmrtí pro obce: Slušovice, Neubuz, Dešná, Veselá, Březová a Hrobice, kde jsou zápisy matričních událostí, tj. narození, uzavření manželství a úmrtí, pokud k nim došlo v těchto obcích.

Žádost o matriční doklad podává osoba, které se zápis týká, nebo její manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci, její sourozenci a zplnomocnění  zástupci. Dále žádost může být podána pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů samosprávných celků, statutární orgány církví a také fyzickým osobám, které  prokazují, že je to nezbytné pro uplatnění jejich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků. Žádost o vydání příslušného dokladu se zasílá písemně /podpis nemusí být ověřen/  nebo se vyplní osobně přímo na matrice. Po ověření totožnosti žadatele, oprávněnosti žádosti a po uhrazení správního poplatku 100 Kč bude žadateli vydán požadovaný doklad. Matriční doklad bude vydán oprávněné osobě, popř. zaslán na doručenku do vlastních rukou.

Změna jména a příjmení

Jméno, popř. jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, popř. žádosti zákonných zástupců.

Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, směšné nebo je-li pro to vážný důvod. Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jména ženské nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobněné, domácké, nebo na jména, které má žijící sourozenec společných rodičů. Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by byla změna v rozporu se zájmy a  potřebami nezletilého.

O žádosti o povolení změny rozhoduje matriční úřad, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu. Písemná žádost musí obsahovat: jméno, popř. jména, příjmení /rodné příjmení/, datum a místo narození, popř. datum a místo uzavření manželství, rodné číslo, adresu místa trvalého pobytu, dále jméno, popř. jména, nebo příjmení, které si zvolil, údaj o stát.občanství a odůvodnění žádosti. Dále se přikládají matriční doklady /rodný lit, popř. oddací list, v případě ovdovělé osoby – úmrtní list, platný občanský průkaz.

Za vydání povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení se hradí správ. poplatek 100  Kč. Za vydání povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech se hradí správ.poplatek 1.000 Kč. Od poplatku je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení, byla-li tato skutečnost oznámena do 1 měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

Určení otcovství k dítěti

Na matriku (nejlépe podle trvalého pobytu jednoho z rodičů) se dostaví s matkou dítěte i otec.

Po předložení dokladu totožnosti a RL bude sepsáno prohlášení o určení otcovství. U rozvedených a ovdovělých matek může být otcovství určeno pouze za předpokladu, že od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství, popř. úmrtí manžela uplynula lhůta 300 dní.


Czech POINT

vydávání ověřených výpisů, o které je možné požádat na matrice:

  • Rejstřík trestů
  • Obchodní rejstřík
  • Živnostenský rejstřík
  • Centrální registr řidičů – výpis bodového hodnocení řidiče
  • Informační systém o veřejných zakázkách – výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  • Insolvenční rejstřík

Z.č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozd. předpisů

Správní poplatky:

  • Výpis z Rejstříku trestů: 100  Kč
  • 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku

Související zákony

  • z.č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více informací získáte na webových stránkách CzechPointu.