Žádosti o informace


Městský úřad Slušovice je podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak.

Informace se poskytují jejich zveřejněním nebo na základě žádosti. Žadatelem o informaci může být každá fyzická nebo právnická osoba.

Žádost o poskytnutí informace je podána dnem, kdy byla na městský úřad doručena.

Žádost o informace lze podat:

 • telefonicky – u tohoto způsobu podání musí žadatel uvést své identifikační údaje, pokud je neuvede, nepovažuje se telefonát za podání a žádost se odloží (nevyřídí)
 • ústně – osobně
 • písemně – na adresu Městský úřad Slušovice, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice
 • elektronickým podáním – mesto@slusovice.cz 
 • datovou schránkou – ID adresa 72db32d

U všech způsobů podání musí být jednoznačně uvedeno, že se požaduje informace dle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím.

Pokud žadatel o informace (žádající telefonicky nebo osobně) nebude spokojen s rozsahem a kvalitou poskytnuté informace,  je potřeba podat žádost písemně.

Informace se neposkytují v případech, kdy se týkají:

 • utajovaných skutečností
 • obchodního tajemství
 • důvěrnosti majetkových poměrů
 • duševního vlastnictví

Povinný subjekt může omezit poskytnutí u:

 • informace vztahující se výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům
 • informace dosud nerozhodnuté

Povinný subjekt informaci neposkytne pokud:

 • byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá
 • ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích
 • by tím byla porušena ochrana duševního vlastnictví

Informace se zveřejňují těmito způsoby: