Územní plán


Opatření obecné povahy č. 1/2021 – změna č. 2. Územního plánu Slušovice

Zastupitelstvo města Slušovice vydalo dne 20. 9. 2021 usnesením č. 40/2021 jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 2 Územního plánu Slušovice formou Opatření obecné povahy č. 1/2021, které nabylo účinnosti dne  14. 10. 2021.                                                                               
Územní plán řeší vymezení všech funkčních ploch na území města – k. ú. Slušovice.

Do uvedené územně plánovací dokumentace lze nahlížet na:

  • Městském úřadu Slušovice – stavebním úřadu
  • Městském úřadu Vizovice – odboru stavebního úřadu – u pořizovatele, kde je uložena i kompletní dokladová část dokumentace
  • Krajském úřadu Zlínského kraje – odboru územního plánování a stavebního řádu

Důležité upozornění

Upozorňujeme potencionální stavebníky v lokalitách určených pro výstavbu individuálního bydlení BI1, BI2, BI3 a BI5 na ul. Hřbitovní, že připojení na městský vodovod a kanalizaci je zpoplatněno.

Podrobné informace získáte na Městském úřadě ve Slušovicích v kanceláři starosty, tel. 577 983 344, e-mail: mesto@slusovice.cz.


​​​​​​​​​​​​​​Dokumenty ke stažení