Přihlášení k trvalému pobytu


Občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území v objektu, který je určen pro bydlení. Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu na příslušném obecním úřadě. 

Postup

  • Vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu

Co budete potřebovat:

  • platný občanský průkaz
  • doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, popř. kupní smlouvu s povoleným vkladem do katastru nemovitostí) nebo úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby se souhlasem změny trvalého pobytu

Pozn. V případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím lístku před zaměstnancem ohlašovny, úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje.

Související zákony

  • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozd. předpisů

Správní poplatek: 50 Kč

Děti mladší 15 let jsou od správ. poplatku osvobozeny.


Vyřizuje

Jarmila Holíková
Jarmila Holíková
matrika, evidence obyvatel, Czech POINT (kromě výpisu z katastru nemovitostí)
matrika@slusovice.cz
577 981 376, 577 983 652