Uzavření manželství


Oblast působnosti

Slušovice, Neubuz, Dešná, Březová, Hrobice a Veselá

Postup

 • Snoubenci se dostaví na matriku k vyplnění žádosti o uzavření manželství. 
 • Pokud snoubenci budou uzavírat církevní sňatek, k výše uvedené žádosti ještě připojí žádost o vystavení osvědčení k uzavření církevního sňatku. 
 • Osvědčení vydá matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. Formuláře žádosti jsou k dispozici na matričním úřadu.

Snoubenec, který je občanem ČR a je přihlášen k trvalému pobytu v ČR, předloží:

 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost
 • rodný list
 • doklad o státním občanství  (občanský průkaz, popř. cestovní pas)
 • výpisy z informačního systému evidence obyvatel o osobním stavu a místě trvalého pobytu (je   možné prokázat občanským průkazem)
 • vdovec (vdova)  předkládá úmrtní list manžela (manželky)
 • rozvedený (rozvedená) předkládá pravomocný rozsudek rozvodu předchozího manželství

Snoubenec, který je cizincem, předloží:

 • doklad totožnosti
 • rodný list
 • doklad o státním  občanství (lze prokázat cestovním pasem)
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li cizím státem vydáváno
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
 • vdovec (vdova) předloží úmrtní list manžela (manželky)
 • rozvedený (rozvedená) předloží pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané cizineckou policií, které není ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

Dny pro uzavírání manželství na Městském úřadě ve Slušovicích:

 • pátek 14.00–15.00 hodin
 • sobota 10.00–11.30 hodin

(dle Usnesení rady města č. 9/2010)

Poplatky

 • První vydání oddacího listu: zdarma 
 • Vydání druhopisu: 100  Kč
 • (Z.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.)
 • Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo úředně určenou  místnost: 1.000 Kč
 • Poplatek za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR: 2.000 Kč
 • Poplatek za uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR: 3.000 Kč

(dle Usnesení rady města č. 9/2010)


Vyřizuje

Jarmila Holíková
Jarmila Holíková
matrika, evidence obyvatel, Czech POINT (kromě výpisu z katastru nemovitostí)
matrika@slusovice.cz
577 981 376, 577 983 652

Související zákony

 • Z.č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozd. předpisů (§ 20, § 32 až 41)
 • Z.č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozd. předpisů
 • (zejména hlava první a druhá)
 • Vyhláška MV ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení.